e-Jurnal Hadis, Bil 1

inhad3_small

e-Jurnal HADIS, Bilangan 1
Syaaban 1432H, (Julai 2011)

Diterbitkan Oleh
Institut Kajian Hadis (INHAD)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Pewasit Artikel
Dr. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif
Pengarah Pusat Pengajian Teras
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Dr. Habeeb Rahman Bin Md. Ibramsa
Timbalan Rektor / Penolong Profesor
Al-Madinah International University (MEDIU)

Dr. Faisal Ahmad Shah
Pensyarah Kanan, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM)

Dr. Shayuthy B. Abdul Manas
Penolong Profesor, Jabatan Al-Quran Dan As-Sunnah
Kuliyyah Ilmu Wahyu Dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Sidang Editor
Profesor Dr. Jawiah binti Dakir
Timbalan Pengarah, Institut Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia

Dr. Faisal bin Ahmad Shah
Pensyarah Kanan Jabatan Al-Quran & Al- Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Ustaz A. Irwan Santeri Doll Kawaid
Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Ustaz Mohd Khafidz bin Soroni
Pensyarah Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, KUIS

Ustazah Nur Afifah Abas
Pegawai Penyelidik INHAD, KUIS

Ustaz Zulhilmi bin Mohamed Nor
Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

KANDUNGAN

1.
SUMBANGAN SYEIKH MOHAMED IDRIS AL-MARBAWI DALAM PENENTUAN IDENTITI PERAWI: TUMPUAN KEPADA KITAB BAHR AL-MADHI
Dr Faisal bin Ahmad Shah

2.
KETOKOHAN SYEIKH MUHAMMAD YASIN AL-FADANI DAN SUMBANGANNYA DALAM DISIPLIN PERIWAYATAN SANAD
Md. Khafidz bin Soroni & Md. Norzi bin Nasir

3.
SYEIKH ABDULLAH BASMEIH BIN MUHAMMAD BASMEIH: KAJIAN TERHADAP MASTIKA HADIS
Mohd Farid Ravi Abdullah